SELECT INTO Kullanimi

By | March 6, 2013

SELECT INTO deyimi daha çok tabloların kopyalarını yapmakta veya bir kümenin kopyasını disk üzerinde oluşturmak için kullanılır.

Yapı
SELECT kolon_ad(ları) INTO [bir_başka_veritabanı.dbo.]yeni_tablo_adı FROM kaynak

Yedekleme amacıyla kopya oluşturma Örneğin Kişiler tablosunda bir takım değişiklikler yapılacaksa önceden Kişiler tablosunun yedeğini almakta yarar vardır.

SELECT * INTO Kişiler_yedek FROM Kişiler


Bu örnekte Kişiler tablosunun Kişiler_yedek tablosuna bir kopyası yazılmaktadır. Bu tablonun ayni server üzerinde olan bir başka
veritabanına kopyası da yapılabilir.
Örnek:

SELECT * INTO COZENC.dbo.Kişiler FROM Kişiler

Bu SQL deyimi Kişiler tablosunun bir kopyasını COZENC veri tabanına adı Kişiler olan bir tabloya kopyalayacaktır.
Her iki durumda da INTO dan sonra gelen tablo adı, kopyanın yapılacağı veritabanında bulmamalıdır.
Tüm bir veri tabanını kopyalamak yerine, INTO deyimi ile bir SELECT sonucu elde edilen bir sonuç kümesini bir tablo haline getirebiliriz.

Örnek:

SELECT K.AD, K.SOYAD, A.fkSIRANO, D.DERSKOD, D.DERSAD, A.YIL,
A.Donem, A.BasNot
INTO TRANSRIPT_3
FROM KUTUK A INNER JOIN
DERS D ON A.fkDersSIRANO = D.pkDersSIRANO INNER
JOIN
Kişiler K ON A.fkSIRANO = K.SIRANO
WHERE (A.fkSIRANO = 3)

Bu SQL deyimi 3 nolu öğrencinin aldığı dersleri, derslerin alındığı dönemleri ve notları TRANSRIPT_3 adlı bir tabloya kopyalamaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *